Plan van Aanpak

Top  Previous  Next

 

 

Plan van Aanpak

 

 

In dit scherm vindt u een overzicht van alle openstaande verbeteracties die nodig zijn om de geconstateerde ongewenste bedrijfssituatie om te buigen naar de gewenste. Deze opsomming van acties wordt het ‘Plan van Aanpak’ genoemd. In dit scherm krijgt u een Plan van Aanpak per onderwerp, zoals die voorkomt in het scherm ‘Risico-inventarisatie’ (zie hieronder voor de verdere toelichting).

Aan het uitvoeren van verbeterpunten behoort door de directie voldoende aandacht te besteden. Weliswaar laat de directie zich vaak (actief) bijstaan door de Functionaris Gegevensbescherming en systeembeheerder(s) van het bedrijf, maar het streven naar een informatiebeveiliging blijft een verantwoordelijkheid bij de directie (en de direct leidinggevenden). Vandaar dat het bespreken, bijwerken en intern presenteren van het Plan van Aanpak een periodiek terugkeerde activiteit behoort te zijn.

 

Het Plan van Aanpak kent de volgende hoofdonderwerpen:

 

Acties naar aanleiding van de uitgevoerde RI&E;

Verbeteracties ten aanzien van geconstateerde tekortkomingen in de diverse afdelingen (op algemeen niveau, werkplekkenniveau of machine- en machine-unitniveau);

 

Per gedefinieerde verbeteractie is het van belang om aan te geven wie de verantwoordelijke uitvoerder is. Dit mag/kan overigens maar een persoon zijn. Anders zou de uitvoering van de acties onder druk komen te staan, doordat de uitvoerders wellicht elkaar de schuld gaan geven bij in gebreken blijven. Binnen de organisatiekunde is dit niet wenselijk. Verder is het van belang om aan te geven wanneer een bepaalde actie uiterlijk uitgevoerd dient te zijn. Deze uitvoeringsdatum mag niet liggen na de voorgestelde uitvoeringsdatum van het RI&E-programma. Dit heeft te maken met het feit dat elke geconstateerde overtreding gekoppeld zit aan een zogenaamde risicocategorie, wat inhoud dat een bepaalde actie binnen een bepaalde termijn moet zijn opgelost. Verder kunt u nog eventuele kosten invoeren.

 

Dit tabblad is gereserveerd om u te helpen met het opstellen van uw Plan van Aanpak. Natuurlijk hebben uw dagelijkse werkzaamheden voorrang. Maar de wet vereist ook dat iedere onderneming zich houdt aan de spelregels. Om te voorkomen dat tijdgebrek leidt tot een 'ad hoc'-aanpak en, in het meest sombere geval, het niet uitvoeren van de noodzakelijke acties, is het belangrijk de uit te voeren corrigerende acties systematisch te plannen. Dat kan door simpelweg alle uit te voeren acties onder elkaar op papier te zetten, iemand verantwoordelijk te maken en de geplande uitvoeringsdatum in de gaten te houden. Maar dit programma biedt u de unieke mogelijkheid om dit geheel geautomatiseerd te laten doen.

 

Want aan de hand van de door u beantwoorde vragen wordt door de digitale RI&E úw Plan van Aanpak gegenereerd. U kunt uw plan in dit tabblad inzien en bijwerken.

 

Acties op organisatieniveau:

 

clip0384

 

Acties op afdeling en werkplekniveau (klik op het driehoekje voor de afdeling om dit open te klappen. Het nummer dat u ziet na de naam van de afdeling betreft de afdelingsacties PLUS alle onderliggende acties op werkplekniveau).

 

clip0383

 

De RI&E is zó ingericht dat als u in het Plan van Aanpak aangeeft dat een bepaalde actie is uitgevoerd, automatisch uw RI&E wordt bijgewerkt (uw Nee-antwoord wordt dus teruggezet naar Ja). Kortom een zeer interactief plan.

 

Uiteraard is het noodzakelijk om uw Plan van Aanpak actueel te houden; een organisatie staat immers nooit stil. Nieuwe risico's moeten zo snel mogelijk worden onderkend en bestreden. Dit doet u door jaarlijks uw RI&E nog eens helemaal door te nemen, vragenlijsten uit te printen en nog eens alle werkplekken langs te lopen om te controleren of de bedrijfssituatie nog steeds voldoet aan de spelregels. Zo niet, dan moet u weer nieuwe acties definiëren en uitvoeren.

 

Het Plan van aanpak kent de volgende onderdelen:

 

clip0385

 

U kunt deze actie dus SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) noteren - wie doet wat, wanneer.